SEZNAM  ÚKONŮ:

SEZNAM VŠECH  MOŽNÝCH ÚKONŮ  PŘI PROVÁDĚNÍ

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA:

a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

b) Spolupráce při vyhodnocení nabídek jednotlivých dodavatelů stavby.

c) Spolupráci při přípravě jednotlivých smluv o dílo.

d) Koordinaci jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění stavby.

e) Zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů.

f) Odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.

g) Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli, pokud je poskytuje objednatel.

h) Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací

i) Dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního řízení.

j) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

k) Projednání dodatků a změn projektu s objednatelem a následně s projektantem.

l) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě investorovi.

m) Prověřování a kontrola změn a dodatků formou změnových listů.

n) Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

o) V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich navazující činnosti.

p) Spolupráci s pracovníky (dodavateli) projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.

q) Spolupráci s projektantem a s dodavateli při provádění navrhovaní opatření na odstranění případných závad projektu.

r) Dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

s) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

t) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, ustanoveními smluv a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů.

u) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

v) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

w) Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech a účast na kolaudačním řízení.

x) Dohled nad odstraněním vad a nedodělků vyplívajících z kolaudačního řízení a protokolu o odevzdání a převzetí stavby.

y) Kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem.

z) Informování investora o všech závažných okolnostech bez odkladu.

 


Kontakt

Ing. Jiří Pernica
182 00 Praha 8, Johanitská 285/34
702 155 355
45678286