NABÍDKA:

1)   TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ZAHRNUJE KONTROLU PROVÁDĚNÉ STAVBY TAK,

ABY STAVEBNÍ FIRMA DODRŽOVALA TECHNICKÉ PODMÍNKY REALIZACE, PLATNÉ ZÁKONY, STAVBU PROVÁDĚLA KVALITNĚ, DODRŽOVALA ROZPOČET  A TERMÍNY STAVBY.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA TÉŽ KOMUNIKUJE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI S PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY.

DÁLE PŘEDÁVÁ STAVENIŠTĚ DODAVATELI STAVBY.

KONTROLUJE, ZDA STAVEBNÍ MATERIÁLY ODPOVÍDAJÍ PROJEKTU A ROZPOČTU. KONTROLUJE DODAVATELE, ABY VEDL ŘÁDNĚ STAVEBNÍ DENÍK.

KONTROLUJE KONSTRUKCE, KTERÉ BUDOU ZAKRYTY PŘI DALŠÍM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.

ORGANIZUJE KONTROLNÍ DNY NA STAVBĚ.

PROVÁDÍ VĚCNOU, POLOŽKOVOU KONTROLU PODKLADŮ, SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ ZHOTOVITELE K MĚSÍČNÍM SPLÁTKÁM.

DOHLÍŽÍ  A KONTROLUJE DOKLADY-  REVIZE, ZKOUŠKY A CERTIFIKÁTY, KTERÉ DOLOŽÍ ZHOTOVITEL K ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉ STAVBY.

PROVÁDÍ FOTODOKUMENTACI V PRŮBĚHU STAVBY A PŘEJÍMKY JEDNOTLIVÝCH ETAP.

INFORMUJE STAVEBNÍKA O POSTUPU PRACÍ.

2)   případně STAVEBNÍ DOZOR

STAVEBNÍ DOZOR ZNAMENÁ KONTROLU KVALITY STAVEBNÍCH PRACÍ, KONTROLU FINANCOVÁNÍ STAVBY, KONTROLU HARMONOGRAMU A KONTROLU STAVBY S OHLEDEM NA PRÁVNÍ PŘEDPISY.

DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA Č.183/2006 SB. UKLÁDÁ STAVEBNÍKOVI DLE PARAGRAFU 152 ZAJISTIT SI STAVEBNÍ DOZOR A STAVBYVEDOUCÍHO, TJ.AUTORIZOVANOU OSOBU PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PARAGRAFU 103 A 104.

STAVBY REALIZOVANÉ NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PARAGRAF 115 MŮŽE STAVEBNÍK PROVÁDĚT JEN PROSTŘEDNICTVÍM STAVEBNÍHO PODNIKATELE, TJ. AUTORIZOVANÉ OSOBY DLE ZÁKONA 360/1992 SB.

OBECNĚ JE UPRAVENO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍHO DOZORU Z POHLEDU STAVEBNÍHO ZÁKONA Č.183/2006 SB. V PARAGRAFU 153.

3)   případně PŘEBÍRÁNÍ  RODINNÝCH DOMŮ OD DEVELOPERŮ A STAVEBNÍCH FIREM

ASISTENCE PŘI TECHNICKÉ PŘEJÍMCE DOMU, ZJIŠTĚNÍ VAD PŘED PODEPSÁNÍM PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU DEVELOPERŮM.

POZDĚJŠÍ ZÁRUČNÍ OPRAVY PO NASTĚHOVÁNÍ NEJSOU RYCHLÉ ANI PŘÍJEMNÉ.

JE PROTO DŮLEŽITÉ VČAS ODHALIT PRO LAIKA NEVIDITELNÉ ZÁVADY.

UŠETŘÍ  VÁM TO ČAS  I VAŠE PENÍZE.

KONTROLY SE MŮŽEME ÚČASTNIT JIŽ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY.

 


Kontakt

Ing. Jiří Pernica
182 00 Praha 8, Johanitská 285/34
702 155 355
45678286